Изпити

ЦЕНА НА ШОФЬОРСКИЯ КУРС 550 ЛВ.

Всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на „МПС“ от категория „В“ полага изпит по теория и изпит по практика.

След преминаване на обучението , кандидатите трябва да положат   вътрешни изпити .  Вътрешните изпити  се провеждат в учебния център в който е преминало обучението . Правилата за  провеждане и оценяване  на  вътрешните  изпити  са  идентични  с  правилата за провеждане  и  оценяване  на държавните изпити  за  придобиване на правоспособност . До вътрешен изпит по практика се допускат само успешно положилите вътрешен изпит по теория .

Изпит по теория – решават се изпитна листовка от 45 въпроса. Времето за решаване е 40 мин. Допускат се не повече от  10 наказателни точки.

При успешно издържан изпит по теория кандидатите се явяват на изпит по практика, а неиздържалите имат право да се явят отново след седем дни.

Практическата част на изпита е около 25 -30 минути и се провежда в градски условия по маршрут, съставен от изпитващия. Вие трябва да покажете самостоятелно , умения за безопасно управление на автомобил и поведение с което  не застрашавате  останалите участници  в   движението.