Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС

І.  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС

 1. Подаването на документи за издаване на СУМПС става лично.

         Лицето може да не се яви лично когато:

 • няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
 • когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена;
 • АКО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС СА ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАНЕТО НА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ СТАВА ЛИЧНО;
 • НЕ СЕ ИЗДАВА СУМПС ИЛИ НЕГОВ ДУБЛИКАТ, КАКТО И ОТНЕТО СУМПС НЕ СЕ ВРЪЩА ДО ЗАПЛАЩАНЕ ИЗЦЯЛО НА ДЪЛЖИМИ ОТ ЛИЦЕТО ГЛОБИ;
 1. За издаване на СУМПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:
 • документ за самоличност по ЗБЛД*;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или протокол от ТЦЛЕК*;

за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.

за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.

 • старо свидетелство за управление на МПС;
 1. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:
 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм /;
 • Диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и 2 копия /;
 • Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /;
 1. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:
 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
 • удостоверение за психологическа годност за категория /С, D, Ттм/;
 • диплома за завършено най-малко основно образование / оригинал и 2 копия /;
 • старото свидетелство за управление на МПС;
 1. За издаване на дубликат на СУМПС / при повреждане, загубване или кражба на оригинала/
 • документ за самоличност по ЗБЛД ;
 • документ за платени такси*;
 • декларация по образец /предоставя се на място/;
 • служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;
 • при загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД;
 • при промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.
 1. Подмяна на чуждестранно национално СУМПС
 • страната, издала съответното свидетелство е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, подмяната на свидетелството се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документи:

–        документ за самоличност по ЗБЛД /оригинал и копие/,

–        документ за платени такси*,

–        карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория,

–        декларация за обичайно пребиваване,

–        чуждестранно СУМПС /оригинал и копие/.

Допуска се подмяна на чуждестранно СУМПС ако същото е /загубено или откраднато/ след представяне на удостоверение издадено от компетентните чужди власти за валидността на СУМПС и че същото не е отнето. Представеният документ трябва да бъде преведен, легализиран и с апостил.

При липса на удостоверение се подава молба в деловодството на ОПП-СДВР за извършване на подмяната и след получен отговор от ГД”НП” се подават описаните по-горе документи за издаване на българско СУМПС.

 • страната, издала съответното свидетелство е подписала Конвенцията задвижението по пътищата /Виена, 1968 г./ и СУМПС отговаря на приложение № 6 към конвенцията или е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС, подмяната  на свидетелството се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документите:

–        документ за самоличност по ЗБЛД /оригинал и копие/,

–        документ за платени такси*,

–        карта за медицински преглед на водач на МПС за съответната категория,

–        удостоверение за психологическа годност при категориите С1, С, D1, D/,

–        декларация за обичайно пребиваване,

–        удостоверение/ уверение за призната степен на образование /оригинал и 2 копия/,

–        чуждестранно СУМПС /оригинал и копие/.

 

ІІ. КОНТРОЛЕН ТАЛОН

 1. Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.
 2. Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
 3. повреждане;
 4. унищожаване;
 5. изгубване;
 6. кражба.
 • Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
 • Заявление за издаване на дубликат на контролен талон може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение или отказ до гражданина по електронен път. При изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
 • Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
 • Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава при поискване от водача:
 1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
 2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.

Контролен талон „Водач на МПС без наказания“ се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.

 

ІІІ.  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ЗА ЧАСТИЧНО  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Е НЕОБХОДИМО:

 1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки;
 2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление и фиш;
 3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
 4. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
 5. Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
 6. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, следзаплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;

ІV. ВРЪЧВАНЕТО НА ГОТОВИ СУМПС В ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- СДВР  СТАВА НА ГИШЕТА С НОМЕРА  34, 35, 36 и № 37, СЛЕД ИЗТЕГЛЕН НОМЕР С  БУКВА “А” ОТ МАШИНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАШКИТЕ 
V. ТАКСИ ЗА СУМПС СЪГЛАСНО ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
1 . ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ

 1. Издаване на СУМПС на лица до 58г.                                                                          – 25 лв.;
 2. Издаване на СУМПС на лицаот 58 до 70г.                                                               – 11 лв.;
 3. Издаване на СУМПС на лицас трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто                                                                    –  3 лв.;
 4. Издаване на СУМПС на лица над 70г.                                                            – Без такса;
 5. Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС                             – 2 лв.;

2 .   БЪРЗА УСЛУГА  ДО  10 ДНИ    – ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА С УВЕЛИЧЕНИЕ ДВА ПЪТИ.

3. *Таксите се заплащат по банков път в банковите гишета обслужващи СДВР и РУ “Полиция” или в банките;

    – за СУМПС – BG88BNBG96613300157001 – получател СДВР

    – за контролен талон към СУМПС–BG97BNBG96613100157001- получател  СДВР

     – BIC –  BNBGBGSD

 

Съкращения:

 • СДВР– Столична дирекция на вътрешните работи
 • ОДМВР– Областна дирекция на вътрешните работи
 • РУП–  Районно управление “Полиция”
 • СУМПС– свидетелство за управление на МПС
 • ТОЛЕК– Транспортна областна лекарска експертна комисия
 • ТЦЛЕК– Транспортна централна лекарска експертна комисия

Източник: http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm